Clausewitz.com logo

 • Mobile Compatible • 

This bibliography is edited by Sebastian Paweł Górka, a Polish scholar from the Institute of Political Science and International Relations of the Jagiellonian University in Krakow, Poland. (Mgr Sebastian P. Górka – absolwent Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego; Obecnie doktorant w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Kontakt: sebastian.gorka at uj.edu.pl). Last updated 13 JUNE 2018.

Prace Carla von Clausewitza:

Clausewitz, Carl von, Wyciąg z dzieła generała Clausewitz: O wojnie [w:] W. Chrzanowski, Wyciągi z celniejszych dzieł o wyższej części sztuki wojskowej, Księgarnia B. Behr, Berlin 1844, s. 51-243.

Clausewitz, Carl von, Zarys taktyki [w:] W. Chrzanowski, Wyciągi z celniejszych dzieł o wyższej części sztuki wojskowej, Księgarnia B. Behr, Berlin 1844, s. 244-302.

Clausewitz, Carl von, Główniejsze zasady prowadzenia wojny dla następcy tronu pruskiego [w:] W. Chrzanowski, Wyciągi z celniejszych dzieł o wyższej części sztuki wojskowej, Księgarnia B. Behr, Berlin 1844, s. 303-332.

* [Here is the link to a digitized version of the three items above, available on Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa.]

Clausewitz, Carl von,  O wojnie. Księgi 1–5, przeł. A. Cichowicz, L. W. Koc, Warszawa 1928.

Clausewitz, Carl von, O wojnie, przeł. A. Cichowicz, L. Koc, F. Schoener, Warszawa 1958.

Clausewitz, Carl von, O wojnie, przeł. A. Cichowicz, L. Koc, F. Schoener, Lublin 1995,

Clausewitz, Carl von, O wojnie, przeł. A. Cichowicz, L. Koc, F. Schoener, Kraków 2007.

Clausewitz, Carl von, O naturze wojny, przeł. A. Hildebrandt, Warszwa 2007.

Clausewitz, Carl von., O wojnie. Podręcznik stratega, przeł. A. Romanek, Warszawa 2013. (recenzja książki: Górka S., Zmarnowana szansa. Recenzja książki Carl von Clausewitz. O wojnie. Podręcznik stratega, „Kwartalnik Bellona, Nr. 4/2014, s. 222-225).

Prace na temat Carla von Clausewitza:

Bassford, Christopher, Jomini i Clausewitz – ich wzajemna zależność, „Kwartalnik Bellona”, nr 4/2014, s. 99-108.

Bassford, Christopher, Na palcach wokół trójcy Clausewitza, "Kwartalnik Bellona" 1/2017, s. 73-100. Tłumacz: Sebastian P. Górka. (Artykul zamieszczony za wiedza i zgoda Redakcji "Kwartalnika Bellona").

Bassford, Christopher, Uwagi o kategoriach wojny w O wojnie Clausewitza cz. I, "Kwartalnik Bellona" 2/2018, s. 40-61. Tłumacz: Sebastian P. Górka. 

Bassford, Christopher, Uwagi o kategoriach wojny w O wojnie Clausewitza cz. II, "Kwartalnik Bellona" 3/2018, s. 40-54. Tłumacz: Sebastian P. Górka. 

Clausewitz dzisiaj, „Bellona” 1944, nr 2, s. 57-61.

Dąbrowski, Otton. Clausewitz a kampania 1831, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 1931, t. IV, z. 2.

Dąbrowski, Otton. Clausewitz a kwestia Polska, „Polska Zbrojna” 1930, s. 336-342.

Ghyczy, Tiha von; Oetinger, Bolko von; Bassford, Christopher, Clausewitz o strategii, przeł. A. Ehrlich, Warszawa 2002.

Górka, Sebastian, Bitwa pod Waterloo i upadek Napoleona w refleksji historycznej Carla von Clausewitza, „Przegląd Historyczno-Wojskowy”, Nr 3/2015, s. 19-40

Górka, Sebastian,  Doświadczenie wojen napoleońskich w życiu i myśli Carla von Clausewitza do roku 1815, "Politeja" nr 4(26)/2013, s. 53-83, DOI 10.12797/Politeja.10.2013.26.03.

Górka, Sebastian, Problem instytucji wojskowych w szkicach politycznych Carla von Clausewitza w latach 1816-1823, „Politeja” 6(32)/2014, s. 261-286  DOI: 10.12797/Politeja.11.2014.32.15.

Górka, Sebastian, Antoine-Henri Jomini - twórca nowoczesnej strategii, "Kwartalnik Bellona",  Nr 1/2018, s. 54-76. Artykuł zamieszczony za wiedzą i zgodą Redakcji.

Górka, Sebastian,Drugi Clausewitz, "Kwartalnik Bellona",  Nr 1/2018, s. 133-140. Recenzja książki V. E. Bellinger, Marie von Clausewitz: The Woman Behind the Making of On War, Oxford 2015.

Górka, Sebastian, Znaczenie historii w kształtowaniu się teorii wojny Carla von Clausewitza, "Historyka Studia Metodologiczne", t. 48/2018, s. 347–371, DOI: 10.24425/hsm.2018.124624

Heuser, Beatrice. Czytając Clausewitza, przeł. P. Budny, Warszawa 2008.

Jaskólski, Michał. Kilka słów „O wojnie”, „Krakowskie studia z historii państwa i prawa”, t. 3.,  Kraków 2010, s.317-331.

Jędrysiak, Jacek, Mała wojna” w pruskiej myśli wojskowej 1815-1848, Zeszyty Naukowe WSOWL”, Nr 3 (173) 2014, s. 34-54 DOI: 10.5604/17318157.1143776.

Jędrysiak, Jacek, Pruska myśl wojskowa w latach 1815–1857 na kartach polskiej historiografii, Studia z Dziejów Polskiej Historiografii Wojskowej”, Tom XV, Poznań 2014, s. 11-31.

Kuklis, Eugeniusz, Lenin a Clausewitzowska definicja wojny, „Z Pola Walki” 1983, nr ¾, s. 153-159.

Liddell Hart, Basil. Od Clausewitza do Hitlera, „Co słychać”, 1941, nr 1, s. 10-16.

Mahnken, Thomas G., Teoria strategii [w:] (red.) J. Baylis, J. Wirtz, C. S. Gray, E. Cohen,Strategia we współczesnym świecie. Wprowadzenie do studiów strategicznych, przeł. W. Nowicki, Kraków 2009, s.69-85.

Majewski, Ryszard, Zapomniany Carl von Clausewitz, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 1996, nr 1/3, s. 248–254;

Majewski, Ryszard, Carl von Clausewitz. Teoria wojen, Wrocław 1990.

Marczak, Józef, Tezy strategiczne. C. V. Clausewitz „O wojnie”, Warszawa 2011.

Millotat, Ch. O. E., Generał Carl von Clausewitz: dziedzictwo i wpływ, „Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej” 2010, nr 3 (80), s. 247–263.

Millotat, Ch. O. E., Generał Carl von Clausewitz: dziedzictwo i wpływ, "Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej." 2010, nr 3 (80), s. 247–263. Przedruk jako Ch. E. Millotat, General Carl von Clausewitz: dziedzictwo i wpływ [w:] Biblioteka Strategiczna. Tom I, red. V. Filip, M. Nagielski, Warszawa 2017, s. 51-67.

O wojnie generała Carla von Clausewitza, „Myśl Wojskowa” 1958, nr 9

Rosen-Zawadzi, Kazimierz, O niektórych stronach teorii wojen Clausewitza, „Myśl Wojskowa” 1958, nr 9.

Ryszka, Franciszek. Myśleć z Clausewitzem,  [w:] tegoż, Historia-polityka-państwo,t. II, Toruń 2002, s. 31-47

Schössler, Dietmar. Clausewitz, przeł. A. Marcinek, Lublin 1995.

Smoleń, Stanisław, Generał Carl von Clausewitz o powstaniach ludowych na tle ogólnej wypowiedzi o wojnie, „Poglądy i Doświadczenia” 1990, nr 4, s. 62–73

Strachan, Hew. Carl von Clausewitz „O wojnie”. Biografia, przeł. J. Dzierzgowski, Warszawa 2009.

Ślipiec, Jeremiasz, Carl von Clausewitz w 220. rocznicę urodzin, „Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej”, 2000, nr 3, s. 311–318.

Ślipiec, Jeremiasz, Karl i Maria,czyli „warszawski ślad” Clausewitza, „Zeszyty Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia” 2010, r. 7/8,s. 132–144.

Ślipiec, Jeremiasz, Rola i miejsce artylerii w clausewitzowskiej teorii wojny, „Biuletyn Akademii ObronyNarodowej” 2004, nr 3, s. 59–65.

Winczewski D., Realizm polityczny Carla von Clausewitza a sprawa polska, "Studia Krytyczne", Nr 4/2017, s. 151-165. Artykuł zamieszczony za wiedzą i zgodą Redakcji.

Winczewski, Damian. "Myśl Wojskowa Mao Zedonga." Politeja 55 (2018): 77-102. www.jstor.org/stable/26661975.
ABSTRACT: "The aim of this article was to do some critical analysis of Mao Zedong military writing. Our method was to intepretate his manuscripts and compare his thesis to thesis of top marxists thinkers like Karl Marx, Friedrich Engels, Vladimir Lenin and Rosa Luxemburg about the war and warfare. In next step we also compare Mao strategic thought with thought of classical masters of art of war like Carl von Clausewitz and Sun Zi. Finally we did some comments on political aspects in Maoist theory of war. In result we draw some conclusions. Firstly we can say that Mao did nothing new in marxist philosophy of war and his dialectics of war were vague and vulgar. Secondly we can say that his military writings was mostly influenced by Clausewitz through Soviet military thought rather than Sun Zi. On the other hand, his theory of guerilla warfare was to some extent original. Finally, we can describe Mao's strategic thought as some kind of progress in the twentieth-century art of war."

Wyszczelski Lech, Teorie wojenne i ich twórcy na przestrzeni wieków. Myśl wojskowa od powstania do końca lat osiemdziesiątych XX wieku, Warszawa 2009, s.193-208.

Zajewski, Władysław. Czy można myśleć o wojnie. Współczesne czytanie Clausewitza, „Tygodnik Polski”, 1987 nr 32, s. 8.

Literatura uzupełniająca 

Balcerowicz, Bolesław, O pokoju. O wojnieMiędzy esejem a traktatem, Warszawa 2013.

Brodie, Bernard, Strategia w erze broni rakietowej, przeł. A. Wayda, Warszawa 1963.

Keegan, John, Historia wojen, przeł. G. Woźniak, Warszawa 1998.

Kuźniar, Roman, Polityka i siła. Studia strategiczne - zarys problematyki, Warszawa 2006.

Liddell-Hart, Basil, Strategia. Działania pośrednie, przeł. E. Bagieński, Warszawa 1959.

Münkler, Herfried, Wojny naszych czasów, przeł. Krzysztof Matuszek, Kraków, 2004.

Ryszka, Franciszek, Polityka i wojna. Świadomość potoczna a teorie XX wieku, PIW 1975.

Smith, Rupert, Przydatność siły militarnej. Sztuka wojenna we współczesnym świecie, Warszawa 2010.

Home

Return to top